O nás

O nás - Charakteristika média

Názov: Malacký hlas
Periodicita: dvojtýždenná
Farebnosť: plnofarebná
Tlač: Lapcom Kiadó Zrt., Györ
Náklad: 7 500 ks (počet obyvateľov - mesto Malacky 18.000, okres Malacky 64.000)
Regionálne pokrytie: mesto Malacky
Distribúcia: zadarmo do každej domácnosti v Malackách
Uzávierka: každý druhý piatok (bližšie v sekcii uzávierky)
Termín vydania: každá druhá streda
Garancia: vydávanie novín je garantované Mestským zastupiteľstvom a Mestským úradom v Malackách

Tiráž

Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. IČO: 00304913 • Vedúca redaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, redaktorky: Mgr. Ingrid Sochorová a Mgr. Nina Bednáriková, jazyková redaktorka: Mgr. Gabriela Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: DIZART, s.r.o. • Tlač: Lapcom Kiadó Zrt., Győr • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 • ISSN 1338-967X

Mgr. Ľubica Pilzová