Charakteristika média

Názov: Malacký hlas
Periodicita: dvojtýždenná
Farebnosť: plnofarebná
Tlač: Lapcom Kiadó Zrt., Györ
Náklad: 7 500 ks (počet obyvateľov - mesto Malacky 18.000, okres Malacky 64.000)
Regionálne pokrytie: mesto Malacky
Distribúcia: zadarmo do každej domácnosti v Malackách
Uzávierka: každý druhý piatok (bližšie v sekcii uzávierky)
Termín vydania: každá druhá streda
Garancia: vydávanie novín je garantované Mestským zastupiteľstvom a Mestským úradom v Malackách
Kontakt:
šéfredaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová, lubica.pilzova@malacky.sk, malackyhlas@malacky.sk
redaktorka: Mgr. Ingrid Sochorová, ingrid.sochorova@malacky.sk, malackyhlas@malacky.sk
redaktorka: Mgr. Nina Bednáriková, nina.bednarikova@malacky.sk, malackyhlas@malacky.sk